Ιαπωνικά

Μαθήματα Ιαπωνικής Γλώσσας

Το Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Hong Long προσφέρει μαθήματα ιαπωνικών από κορυφαίους καθηγητές για όλα τα επίπεδα Ν5-Ν1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Τα Ιαπωνικά (日本語 – Nihongo) είναι η επίσημη και κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείται από περίπου 127 εκατομμύρια άτομα στην Ιαπωνία. Είναι αξιοσημείωτο πως τα Ιαπωνικά είναι η 9η πιο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο.
Η γραπτή ιαπωνική γλώσσα θεωρείται μια από τις πολυπλοκότερες και δυσκολότερες γλώσσες παγκοσμίως. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν την εκμάθηση των ιαπωνικών ευκολότερη: όπως και στα Αγγλικά, στα Ιαπωνικά δεν εντοπίζεται διάκριση στα γένη των ουσιαστικών, ενώ δεν υπάρχει επίσης διαφοροποίηση μεταξύ πληθυντικού και ενικού αριθμού.
Η μεγαλύτερη και προφανέστερη πρόκληση κατά την εκμάθηση των ιαπωνικών είναι η εκμάθηση του τρόπου γραφής των χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τα λατινογενή αλφάβητα και ως εκ τούτου η εκμάθηση τους βασίζεται αποκλειστικά στην απομνημόνευση και εξάσκηση.
Στα Ιαπωνικά χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά συστήματα γραφής, τα οποία καλούνται: kanji, hiragana και katakana.

  • Τα Χιραγκάνα είναι συλλαβικό σύστημα γραφής. Χρησιμοποιούνται για την γραφή απλών λέξεων, για την κλίση των ρημάτων και την απόδοση προθέσεων.

  • Τα Katakana χρησιμοποιούνται για την απόδοση στα ιαπωνικά, ξένων λέξεων.

  • Τα Kanji βασίζονται στο κινεζικό, ιδεογραμματικό σύστημα γραφής και αποτελούνται από περίπου 2000 χαρακτήρες. Τα Kanji εισήχθησαν στα ιαπωνικά από τα κινέζικα τον 6ο αιώνα μ.Χ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το JLPT (Japanese Language Proficiency Test) έχει πέντε επίπεδα: N1, N2, N3, N4 και N5. Το πιο εύκολο επίπεδο (αρχαρίων) είναι το N5 ενώ το πιο δύσκολο είναι το N1.
Οι εξετάσεις επάρκειας ιαπωνικής γλώσσας (日本語 能力 試 験, Nihongo Nōryoku Shiken) ή JLPT, είναι τυποποιημένες εξετάσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της επάρκειας της ιαπωνικής γλώσσας προκειμένου για μη γηγενείς ομιλητές. Εξετάζουν την γνώση γλώσσας υπό την μορφή της ικανότητα ανάγνωσης και της ικανότητας κατανόησης προφορικού λόγου. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο στην Ιαπωνία και σε επιλεγμένες χώρες (την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου) και μία φορά το χρόνο σε άλλες χώρες, όπως και στην Ελλάδα (συγκεκριμένα την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου).

A summary of linguistic competence required for each level
ΕΠΙΠΕΔΟ N1

Εξέταση της ικανότητας κατανόησης των ιαπωνικών υπό ποικίλες συνθήκες

READING

• Στο επίπεδο αυτό μπορεί κανείς να διαβάσει κείμενα που παρουσιάζουν λογική πολυπλοκότητα αλλά/ή και πιο αφηρημένα κείμενα ποικίλης θεματολογίας, όπως για παράδειγμα άρθρα και κριτικές σε εφημερίδες, κατανοώντας τόσο την δομή όσο και το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.
• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέσει να μελετήσει γραπτά κείμενα βαθύτερου περιεχομένου ποικίλης θεματολογίας και να ακολουθήσει απρόσκοπτα την ροή αφήγησης και τις προθέσεις του συγγραφέα.

LISTENING

• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέση να κατανοήσει τον προφορικό ιαπωνικό λόγο -όπως για παράδειγμα σε συνομιλίες με συνεκτική δομή, σε ειδησεογραφικά δελτία, σε διαλέξεις- ο οποίος και ομιλείται σε φυσιολογική ταχύτητα και σε ευρύ φάσμα συνθηκών.
• Κάποιος μπορεί επίσης να κατανοήσει τις λεπτομέρειες του προφορικά παρουσιαζόμενου σε αυτόν υλικού, όπως για παράδειγμα τις σχέσεις των ομιλούντων μεταξύ τους, τις λογικές δομές καθώς και τα βασικά σημεία του λόγου.

ΕΠΙΠΕΔΟ N2

Εξέταση της ικανότητας κατανόησης των ιαπωνικών που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές καταστάσεις και συνθήκες

READING

• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέση να διαβάσει και να κατανοήσει κείμενα που έχουν καθαρή δομή και αφορούν πληθώρα θεμάτων, όπως π.χ άρθρα, σχολιασμούς σε εφημερίδες και περιοδικά, απλές κριτικές.
• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέση να διαβάσει γραπτά κείμενα σε γενικά θέματα και να ακολουθήσει την ροή της αφήγησης και τις προθέσεις του συγγραφέα.

LISTENING

• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέση να κατανοήσει τον προφορικό ιαπωνικό λόγο -όπως για παράδειγμα σε συνομιλίες με συνεκτική δομή, σε ειδησεογραφικά δελτία, σε διαλέξεις- ο οποίος και ομιλείται σε φυσιολογική ταχύτητα και σε ευρύ φάσμα συνθηκών.
• Μπορεί επίσης κανείς να κατανοήσει τις λεπτομέρειες του προφορικά παρουσιαζόμενου σε αυτόν υλικού, όπως για παράδειγμα τις σχέσεις των ομιλούντων μεταξύ τους, τις λογικές δομές καθώς και τα βασικά σημεία του λόγου.

ΕΠΙΠΕΔΟ N3

Ικανότητα κατανόησης, έως έναν συγκεκριμένο βαθμό, των ιαπωνικών που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές καταστάσεις

READING

• Στο επίπεδο αυτό μπορεί κανείς να διαβάσει και να κατανοήσει γραπτά κείμενα συγκεκριμένου περιεχομένου που αφορούν ζητήματα της καθημερινής ζωής,
• Μπορεί κανείς να αδράξει νοηματικά συνοπτικά δοσμένες πληροφορίες όπως τίτλους εφημερίδων.
• Επιπροσθέτως, μπορεί κανείς να διαβάσει ελαφρώς δυσκολότερα κείμενα που απαντώνται σε καθημερινές καταστάσεις καθώς και να κατανοήσει τα βασικά σημεία και το περιεχόμενό τους.

LISTENING

• Μπορεί κανείς να ακούσει και να κατανοήσει συνεκτικές συζητήσεις της καθημερινής ζωής, οι οποίες και πραγματοποιούνται σε σχεδόν φυσικό ρυθμό, καθώς και να κατανοήσει το περιεχόμενό τους και τις σχέσεις μεταξύ των ομιλούντων.

ΕΠΙΠΕΔΟ N4

Εξέταση της ικανότητας κατανόησης βασικών Iαπωνικών

READING

• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέση να διαβάσει και να κατανοήσει κείμενα σε οικεία θεματολογία της καθημερινής ζωής, τα οποία είναι γραμμένα με απλό, βασικό λεξιλόγιο και kanji.

LISTENING

• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέση να ακούσει και να κατανοήσει συζητήσεις που συναντώνται στην καθημερινή ζωή καθώς και να ακολουθήσει νοηματικά το περιεχόμενό τους υπό την προϋπόθεση ότι οι συζητήσεις αυτές γίνονται με αργό ρυθμό.

ΕΠΙΠΕΔΟ N5

Εξέταση της ικανότητας κατανόησης ορισμένων βασικών ιαπωνικών

READING

• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέση να διαβάσει και κατανοήσει τυπικές εκφράσεις γραμμένες σε hiragana, katakana και ορισμένα βασικά kanji.

LISTENING

• Στο επίπεδο αυτό είναι κανείς σε θέση να ακούσει και να κατανοήσει συζητήσεις σε θεματολογία που συναντάται συχνά στην καθημερινή ζωή και στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, αφομοιώνοντας

Αν ενδιαφέρεστε για τα μαθήματα Ιαπωνικών, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.