Το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιχειρησιακών Κινεζικών αποτελεί μία βάση δυνάμει της οποίας ο εκάστοτε εργοδότης δύναται να εκτιμήσει την εργασιακή αποδοτικότητα ενός υποψήφιου εργαζομένου ο οποίος δεν μιλά τα κινεζικά ως μητρική γλώσσα. Οι αναλυτικές βαθμολογίες της εν λόγω εξέτασης δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού καθώς επίσης και για την προαγωγή εργαζομένων σε ανώτερες θέσεις.
Συνδράμει ούτως ώστε τα σχετικά κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης να είναι σε θέση αξιολόγησης της επάρκειας των σπουδαστών τους στα επιχειρησιακά κινέζικα ειδικά όσον αφορά τους τομείς των προσλήψεων, των κλάσεων αξιολόγησης και της παροχής πιστώσεων.
Βοηθά τους σπουδαστές κινεζικών να αξιολογήσουν και κατ’ επέκταση να βελτιώσουν την ικανότητα και ανταγωνιστικότητα στα επιχειρησιακά κινεζικά.

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Επιχειρησιακών Κινεζικών ως σειρά εξετάσεων αποτελούνται από τρεις ανεξάρτητες πιστοποιήσεις: BCT(A), BCT(B) και Προφορικά Επιχειρησιακά Κινεζικά/ BCT Oral. To BCT(A) -η δομή του οποίου είναι προσανατολισμένη προς αρχαρίους- έχει σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν στα κινεζικά σε ζητήματα της καθημερινότητας και κατά τη διάρκεια βασικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Το BCT(B)-η δομή του οποίου είναι προσανατολισμένη προς σπουδαστές κινεζικών μέσου επιπέδου-έχει σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να  εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν αποτελεσματικά στα κινεζικά κατά την διάρκεια σύνθετων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η Πιστοποίηση Προφορικών Επιχειρησιακών Κινεζικών/BCT(Oral)- η δομή της οποίας είναι προσανατολισμένη προς σπουδαστές κινεζικών όλων των επιπέδων- υιοθετεί την  μορφή μίας εξέτασης μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει εξατομικευμένες, στοχευμένες ερωτήσεις προκειμένου να διαπιστώσει την ικανότητα του εκάστοτε υποψηφίου στην ολοκλήρωση επικοινωνιακών καθηκόντων με την χρήση των ομιλούμενων κινεζικών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ

Υιοθετώντας την δομή μίας ημι-προσαρμοζόμενης εξέτασης με βάση την αλληλεπίδραση εξεταζομένου -υπολογιστή, το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Προφορικών Επιχειρησιακών Κινεζικών χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από εξατομικευμένες εξεταστικές ερωτήσεις που δημιουργούνται ανάλογα με το πεδίο εργασίας, την εργασιακή εμπειρία , την θέση(πόστο) και τα χόμπις του εξεταζομένου ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψιν και ποικίλες άλλες πτυχές. Το επίπεδο δυσκολίας της εξέτασης προσαρμόζεται αυτομάτως με γνώμονα τις απαντήσεις που δίνει ο εξεταζόμενος καθιστώντας έτσι ικανούς όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους να αποδείξουν στον μέγιστο βαθμό την ικανότητα προφορικής έκφρασης που διαθέτουν ενώ επιτυγχάνεται έτσι και η αξιοπιστία της εν λόγω εξέτασης.